Ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων (για νέους 18-28 ετών)

 

Απευθύνεται σε νέους που δυσκολεύονται στην επικοινωνία, στις διαπροσωπικές και στις διαφυλικές σχέσεις.